Menú
 Menú lateral

LES ACTIVITATS VINCULADES ALS PORTS QUE GESTIONA L’APB GENERAREN EN 2015 UN IMPACTE ECONÒMIC TOTAL DE 1.413 MILIONS D'EUROS I VAN DONAR TREBALL A 25.720 PERSONES

Esteu aquí

Palma, 14/02/2019

L'impacte econòmic total en 2015 dels ports d'interès general gestionats per l'Autoritat Portuària de Balears (APB) va ser de 1.413 milions d'euros, el que va suposar el 5,7% de l'activitat generada en Balears durant aquest exercici. Pel que fa a l'ocupació, els ports de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina van donar de manera directa, indirecta i induïda 25.720 llocs de feina, el que va representar el 5,3% de l'ocupació total balear.

Així es desprèn de l'Estudi sobre l'impacte econòmic de l'activitat dels ports que gestiona l'Autoritat Portuària de Balears, amb dades recollides entre 2015 i 2017 i que s'ha fet públic recentment. Els treballs han estat elaborats conjuntament pel departament de Planificació i Sostenibilitat de l'APB, el Servei d'Estudis de la Cambra de Comerç de Mallorca i per la Universitat de les Illes Balears.

L'estudi d'impacte econòmic posa en relleu la gran transcendència de les activitats vinculades als 5 ports d'interès general que gestiona l'APB. Per això té en compte no tan sols les activitats de funcionament d'aquests ports, sinó també les inversions realitzades, públiques i privades, així com l'impacte econòmic derivat dels turistes nàutics i de l'activitat dels creuers, expressat en termes de Valor Afegit Brut (VAB) i en llocs de treball. El VAB reflecteix les rendes del treball i del capital generades per l'activitat econòmica de les empreses.

Si analitzem per ports el VAB i l'ocupació, observem que el de Palma va generar el 71% de VAB i de l'ocupació total, amb un impacte econòmic total de 988.120.000 d'euros i 18.071 llocs de treball. El van seguir els ports d'Eivissa i la Savina, que van suposar en conjunt al voltant del 20% del total, amb 290 milions d'euros i 5.192 llocs de treball. Tanquen la llista dels ports de Maó (92 milions d'euros i 1.655 llocs de treball) i Alcúdia (38,80 milions d'euros i 676 llocs de treball).

Finalment, cal assenyalar que la meitat de l'impacte econòmic total reflectit en l'estudi es genera de forma directa i equival a 704.400.000 d'euros. Quant a l'impacte indirecte, suposa el 32%, amb 449.800.000 d'euros. El 18% restant es produeix per efectes induïts, aconseguint un total de 253.500.000 d'euros.

Estudi exhaustiu

Per a l'obtenció dels ingressos generats per les empreses d’aquestes activitats que es desenvolupen en els ports s'han utilitzat diverses fonts d'informació com enquestes referents a producció o a través dels comptes anuals que les empreses dipositen en el registre mercantil, entre altres mitjans.

A partir d'aquesta informació s'han pogut calcular els efectes directes, indirectes i induïts de fins a vuit grups d'activitat de funcionament diferents que són, empreses navilieres i consignatàries; drassanes i altres empreses relacionades de reparació i manteniment; instal·lacions nàutic-esportives; activitats de restauració i oci; empreses de xàrter nàutic; resta d'activitats empresarials i l'activitat de l'APB, excloent la inversió. El conjunt d'activitats de funcionament realitzades en els ports que gestiona l'APB van facturar el 2015 de manera directa, indirecta i induïda, més de 2.481,4 milions d'euros.

Les connexions marítimes que proporcionen els ports en el nostre arxipèlag resulten fonamentals per a l'activitat diària de les Balears, ja que constitueixen les principals portes d'entrada i sortida de mercaderies. En aquest sentit, les empreses navilieres i consignatàries són el grup d'activitat de funcionament de major grandària. En conjunt, el sector va generar uns ingressos per valor de 1.248,1 milions d'euros, la meitat del que facturen les activitats marítimes a les Balears. Mesurat en VAB, l'impacte total arriba als 485.700.000 d'euros en l'economia balear. Van donar feina a 7.608 persones, el que va suposar el 47% de la ocupació total del sector portuari.

Les drassanes i les empreses relacionades de reparació i manteniment d'embarcacions formen el segon grup d'activitat a l'aportar el 20% dels ingressos de l'activitat portuària i ocupació. És el sector més nombrós el 2015, amb 213 empreses que van donar feina a més de 3.717 persones i va generar en l'economia balear un VAB de 189, 3 milions d'euros. Complementa a aquest sector el grup d'instal·lacions nàutica esportives que van generar en l'economia balear un VAB total de 100 milions d'euros i 1.806 llocs de treball.

Inversions públiques i privades

Al marge d'aquestes activitats de funcionament, l'estudi recull l'impacte generat pel trànsit de turistes nàutics, el generat pel trànsit i el turisme de creuers, així com l'impacte que suposa tant la inversió directa de l'APB com la de les empreses l'activitat de les quals està vinculada als ports de l'Estat a les Illes Balears.

El 2015 es van invertir de forma privada i pública més de 24,5 milions d'euros, dels quals el 83% van ser de fons públics i el 17% restant privats. L'estudi analitza l'evolució d'aquestes inversions des de l'any 2005. El 2011 s'observa un pic amb una inversió superior als 80,1 milions d'euros.

Les previsions són molt positives per als propers 5 anys. A partir de 2019 les inversions (tant de component públic com privat) superaran els 100 milions d'euros. Arribant dos pics: un en 2020, amb 126,2 milions, i un altre el 2022, amb una previsió de 128,2 milions d'euros, gràcies a l'aportació de 90,7 milions d'inversió pública.

Per a més informació, accedeixi a l'Estudi de l'impacte econòmic de l'activitat dels ports que gestiona l'Autoritat Portuària de Balears. Dades 2015-2017.

 
 

Darreres notícies


  •  
  • Page 1 of 144

Xarxes socials


Formulari de contacte


  • Per registrar una queixa, suggeriment o sol·licitud d'informació, accedeixi a aquest enllaç

Agenda


  •  
  • Page 1 of 2

Inici de sessió


Introduïu el vostre nom d'usuari de Ports de Balears.