Nostra missió

Què feim?

Garantir el proveïment i la connectivitat marítima de les Illes Balears en les condicions més eficients i segures, i facilitar les activitats socioeconòmiques que contribueixin al seu desenvolupament, sota criteris de sostenibilitat econòmica, ambiental i d’integració amb el seu entorn.

Nostra visió

Cap on anam?

Ser ports de referència internacional en l'excel·lència en el servei al transport marítim i la nàutica d'esbarjo i la seva indústria, alhora que en sostenibilitat, en el respecte i la integració amb les ciutats i el seu entorn socioeconòmic, tot aplicant la innovació tecnològica.

Nostres valors

Entenem els nostres valors de manera molt pràctica: són les eines que ens permetran gestionar i assolir la nostra visió. Han de ser presents en tot allò que feim i guiar les relacions que mantenim amb tots els nostres grups d'interès i són els següents:

  • Vocació de servei
  • Innovació
  • Transparència
  • Reconeixement
  • Col·laboració
  • Responsabilitat (ambiental, social i tecnològica)
  • Millora continua — esperit de superació