La ROM 5.1. de Qualitat de les aigües litorals en àrees portuàries, es planteja com un instrument de gestió per compatibilitzar l'activitat portuària amb la qualitat dels sistemes aquàtics afectats per l'esmentada activitat, amb l'objectiu últim de:

  • Desenvolupar un sistema intern d'avaluació de la qualitat, adequat a les peculiaritats dels sistemes portuaris.
  • Disposar d'informació pròpia sobre els riscos i els impactes ambientals a les aigües portuàries.
  • Contribuir a la sostenibilitat de les activitats dutes a terme a les zones portuàries.

D'acord amb el que estableix el text de la ROM 5.1, l'àmbit d'aplicació es correspon amb la Zona I i la Zona II dels ports de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina.