Aquest organisme públic es troba en plena actualització del “Pla Estratègic de l'Autoritat Portuària de Balears”, que contempla els cinc ports d'interès general (Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina) i senyals marítims que gestiona (34 fars i més de 25 balises de litoral), amb un horitzó temporal de cinc a deu anys.

Parlem d'infraestructures on es presten serveis vitals per a les connexions marítimes i el proveïment de les illes, i on també es desenvolupen importants activitats turístiques i socioeconòmiques, vinculades a sectors com els creuers o la nàutica d'esbarjo, amb el component industrial (reparació i manteniment) o, a menor escala, la pesca.

L'objectiu d'aquest Pla és definir les estratègies de futur per a aquests ports conciliant els diversos punts de vista de la nostra societat, que serveixen i han de continuar servint. Per això pretenem considerar tots els factors clau que hi poden incidir, ja siguin econòmics, mediambientals, socials, tecnològics, etc., buscant sempre afavorir l'interès general.

Volem treballar en definitiva per millorar la qualitat i l'eficiència dels serveis que es presten als ports, mantenint la capacitat d'autofinançament actual, i respectant el nostre entorn valuós (el natural i l'urbà), amb la previsió suficient per afrontar amb èxit els reptes del futur proper.

Després de la Fase I dels treballs, es van recollir en uns documents els resultats i les conclusions de l'Anàlisi i Diagnòstic preliminars que van ser presentats als principals grups d'interès a cadascuna de les illes. A més de les nombroses entrevistes i reunions mantingudes amb la comunitat portuària, es va crear un canal de comunicació electrònic, utilitzant el web i les xarxes socials per a la difusió, que ha permès informar de l'avenç dels treballs i rebre aportacions de qualsevol interessat.

Amb el debat i les aportacions rebudes, el 2021 es va redactar la Fase II d'elaboració del Pla pròpiament dit, amb la formulació i el desplegament de l'Estratègia de l'APB i de cadascun dels seus ports (i senyals marítims).

Perquè les diferents opinions, sensibilitats, suggeriments i enfocaments puguin seguir sent escoltats, posem a disposició pública aquest document, corresponent a la formulació i el desplegament de l'Estratègia, facilitant la continuïtat del diàleg sobre aquest, per tal d'acabar d'enriquir-lo.

Actualment, s'està actualitzant el Pla Estratègic amb una doble motivació: D'una banda, alinear-lo amb el nou “Marc Estratègic del sistema portuari d'interès general” aprovat pel Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana a l'octubre del 2022 i, de l'altra, incorporar els canvis importants que s'han donat a la societat en els darrers anys, entre els quals cal destacar els efectes de la pandèmia del COVID 19.

  • Fitxers adjunts