Portal de Transparència

L'Autoritat Portuària de Balears, com a entitat de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia vinculada a l'Administració General de l'Estat, en compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publica de forma periòdica i actualitzada a la corresponent pàgina web i seu electrònica la información següent, que oferim amb el propòsit ferm de mantenir una comunicació responsable, fluïda i multidireccional amb els nostres grups d'interès.

Portal de Transparència