PLA D'EMPRESA

 

El Pla d'Empresa és un instrument legal incardinat en el procés de planificació de l'autoritat portuària, on es concreta la seva estratègia a curt i mitjà termini des d'una concepció global, no només pressupostària. Recull els acords pactats amb Ports de l'Estat en coherència amb les directrius del Govern d’Espanya sobre les qüestions establertes en la llei i es constitueix en la referència bàsica per conèixer el diagnòstic de situació, els objectius i el pressupost del port, així com l'avaluació i el anàlisi del seu grau de compliment.

Documents Relacionats